BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Открита е процедурата за определяне на концесионер за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо

С Решение № 1524 от 02 август 2022 г. на зам. кмета на община Пазарджик е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на Концесия за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

В изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида на процедурата в Националния концесионен регистър, по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, приложенията към нея и обосновката на концесията.

Възлагането на Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, наричана по-нататък и „Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“ и „Концесията“ е предвидено с Плана за действие за общински концесии на община Пазарджик (2021-2027 г.)
Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик се възлага с оглед на:
– преодоляване на съществуващият недостиг на финансов ресурс на община
Пазарджик за доизграждане на клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци (Клетка 1), строителството на клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци (Клетка 2) и на
съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, наричано по-нататък и „Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“, “Депото“ и „Обекта на концесията“; – необходимостта от дългосрочно поддържане в експлоатационна годност на
Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и съпътстващата му инфраструктура до запълване и закриване на Депото;
– осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за Депото и на мониторинг на параметрите на околната среда, което чрез възлагане на дългосрочен договор
чрез Концесията може да продължи до 22 години след закриването на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и 30 години след закриване на старото депо за битови отпадъци на община Пазарджик;
– осигуряване за жителите на регион Пазарджик на безопасна околна среда в съответствие с условията на Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за
Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик;
– предоставяне за регион Пазарджик на услуги по депониране на неопасни отпадъци при най-добро съотношение качество-цена на услугите;
– комплексно и съвместно изпълнение в дългосрочен план (над 20 год.) дейности по строителство и предоставяне на услуги по депониране на една площадка и обща съпътстваща инфраструктура.
Възлагането на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е с оглед постигане на следните цели, съответстващи на целите по т. 1, 2 и 4 на чл. 2 от Закона за концесиите (ЗК):
– Развитие на качествени и достъпни услуги от обществен интерес за крайно депониране на неопасни отпадъци чрез партньорство между възлагащия орган (кмета на
община Пазарджик) и (Концедента), от една страна, и икономическия оператор (концесионера на Депото) и (Концесионера)– от друга страна;
– Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството за изграждане, за рекултивациите и за следексплоатационни грижи и
мониторинг на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и в предоставяне на услуги по депониране на неопасни отпадъци при най-добро съотношение на качество и цена.

Коментари

Източник: pz-info.com

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!