BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Вижте примерен тест за НВО по БЕЛ за учебната 2019/2020 г. за десетокласниците

Всички десетокласници през следващата учебна година задължително ще се явят на изпити по български език и литература и по математика, според новите промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

По желание ще са оценяванията по чужд език и за измерване на дигиталните компетентности. Резултатите от изпитите ще бъдат отразени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и ще бъдат в точки, а не в оценки по шестобалната система.

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

 • диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от Х клас;
 • установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас от първия гимназиален етап;
 • установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература в края на първия гимназиален етап, определени в държавния образователен стандарт (ДОС) за общообразователна подготовка;
 • измерване на степента на постигане на отделни компетентности, свързани с четенето с разбиране като част от функционалната грамотност;
 • мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието.

2.      Вид и времетраене:

 • равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи;
 • времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със специални образователни потребности – допълнително над определеното време.

3.         Видове задачи и учебно съдържание:

 • Задачи с избираем и с кратък свободен отговор по български език и задача за редактиране за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първия гимназиален етап и в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас

 

Теми от учебното съдържание (според учебните програми) Оценявани знания, умения и отношения (според ДОС за общообразователна

подготовка)

·      Разговорен, художествен, научен, официално-делови, публицистичен стил

·      Правописна, пунктуационна и лексикална норма. Граматични норми

·      Лексикални особености на думата в текста

·      Активна и пасивна лексика. Пароними

·      Фразеологично словосъчетание

·      Залог на глагола

·      Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст

·      Разграничава видовете функционални стилове (разговорен, художествен, научен, официално- делови, публицистичен).

·      Търси, извлича, обработва и използва информация от различни информационни източници.

·      Представя различни видове информация по зададени параметри.

·      Разпознава езикови особености на текстове, характерни за различните функционални

стилове.

·      Сравнява и анализира проблеми в текстове от
различни функционални стилове.

·      Оценява идеи, тези и аргументи съобразно
своя опит.

·      Познава и прилага книжовноезиковите норми.

·      Открива и редактира стилно-езикови грешки.

 •  Задачи с избираем и с кратък свободен отговор по литература за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първи гимназиален етап и в учебните програми за IX клас и за X клас
Теми/автори и творби (според учебните програми) Оценявани знания, умения и отношения (според ДОС за общообразователна

подготовка)

Българско възраждане

· Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие

· „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)

· „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)

Българската литература от периода от Освобождението до Първата световна война

·   „Левски“ (Ив. Вазов)

· Из „Под игото“: главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянство на един народ“ (Ив. Вазов)

· Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Ал. Константинов)

· „Cis moll“ (П. П. Славейков)

· „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ (П. Яворов)

· „Да се завърнеш…“ (Д. Дебелянов)

· „Гераците“ (Елин Пелин)

Българската    литература    от    периода между двете световни войни

·   „Септември“ (Гео Милев)

·   „Зимни вечери“ (Хр. Смирненски)

·   „Повест“ (А. Далчев)

·   „Индже“, „Албена“ (Й. Йовков)

· „Писмо“         („Ти        помниш        ли…“) (Н. Вапцаров)

·      Различава светогледни идеи, характерни за различни литературни периоди (Българско възраждане, българска литература от Освобождението до Първата световна  война, българска литература между двете световни войни и българска литература след Втората световна война), и посочва прилики и разлики помежду им.

·      Свързва изучените творби от българската литература с имената на техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите и с мотивите в произведенията.

·      Идентифицира едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучени творби от българската литература.

·      Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява функциите им в изучени творби от българската литература.

·      Съпоставя с личния си опит интерпретирани в изучените текстове от българската литература ценности и норми, проблеми и конфликти и обосновава позиция по тях.

 • Задача с разширен свободен отговор за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас.
Компетентности като очаквани резултати от обучението

(според учебните програми)

Задача с разширен свободен отговор ·      Формулира теза или антитеза по зададена тема за есе по морален или по граждански проблем (вкл. и интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст).

·      Посочва аргументи или контрааргументи във връзка с дадена теза или антитеза на есе по морален или по граждански проблем (вкл. и интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст).

·    Прилага книжовноезиковите норми.

 • Задача за създаване на текст за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първи гимназиален етап и в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас.
Оценявани знания, умения и отношения

(според ДОС за общообразователна подготовка)

Задача за създаване на текст ·      Създава в писмена форма:

‒  резюме на научен текст;

‒  резюме на медиен текст;

‒  резюме на съдържанието на (откъс от) изучен повествователен текст;

‒  заявление;

‒  CV.

·      Прилага книжовните езикови норми.

4.      Брой на тестовите задачи – общо 23:

 • 14 задачи с избираем отговор;
 • 6 задачи с кратък свободен отговор;
 • 1 задача за редактиране;
 • 1 задача с разширен свободен отговор;
 • 1 задача за създаване на текст.

Примерни задачи*

 • Задачи с избираем отговор
 • На кой ред е посочен синоним на фразеологичното словосъчетание минавам през сито и през решето?

А) минавам сух между капките Б) минавам през задната врата В) минавам през иглени уши Г) минавам на втори план

·         Творбата на Гео Милев „Септември“ е създадена през периода:

А) на Възраждането

Б) от Освобождението до Първата световна война В) между двете световни войни

Г) след Втората световна война

 • Задачи с кратък свободен отговор

·         Препишете изречението, като преобразувате глаголната форма в страдателен залог.

Млади архитекти проектираха новата сграда.

 

·         Попълнете празните места в таблицата.

 

Автор Творба Жанр Героиня
Петко Р. Славейков „Изворът на Белоногата“ Поема
Йордан Йовков Разказ Пауна
Елин Пелин „Гераците“ Елка
„Тютюн“ Роман Ирина

 

 • Задача с разширен свободен отговор

·        Напишете ТЕЗА в 4 – 5 изречения по следната тема за есе по морален проблем (интерпретиран в творбата на П. Р. Славейков „Изворът на Белоногата“): Изборът да отстояваш волята си.

 

 • Напишете ТЕЗА в 4 – 5 изречения по следната тема за есе по граждански проблем:

Българската национална идентичност в глобалния свят.

 

 • Задача за създаване на текст

·           Напишете заявление, като:

 • го оформите графично и структурно;
 • спазите книжовноезиковите норми;
 • използвате следните данни:

Адресат: Иван Иванов – директор на 111. СУ

Адресант: Димитър Димитров – ученик в Х клас

Цел: явяване на изпит за промяна на оценката по учебния предмет физика и астрономия

Дата: настояща

*Представените задачи са само примерни и не следва да се възприемат като типови задачи, които задължително ще се включват във всеки тестов вариант за НВО в края на Х клас. Проверяваните езикови и литературни знания и умения ще са съобразени с отделни очаквани резултати от ДОС за общообразователна подготовка и от учебните програми, като формулировките на съответните тестови задачи предполагат вариативност и няма да следват един и същ типизиран модел.

 

5.        Оценяване

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.

6.              Резултати от НВО

Резултатът от НВО по БЕЛ в края на Х клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Въз основа на резултатите от НВО в края на Х клас се извършва прием в ХI клас на ученици, които са завършили първи гимназиален етап на средното образование в обединените училища.

Източник: PZdnes

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!