BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Вече има заявления за помощта за осмокласници

Към 30.07.2020 г. в Дирекция „Социално подпомагане“ в област Пазарджик са приети 26 заявления за еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година за учениците записани в 8 клас.

От дирекцията съобщават още, че от 24.07.2020 г. в дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) се подават заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 г. Помощта е в размер на 250 лв. и ще се отпуска по реда на чл.12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците.

Семейните помощи за деца се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадено в ДСП по настоящ адрес – лично, като към заявлението-декларация се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като е необходимо заявление-декларацията да е в оригинал и по електронен път с квалифициран електронен подпис.
Към заявление-декларацията, следва да се приложат и следните удостоверителни документи: удостоверение за брутни месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца на подаване; удостоверение от съответното училище, че детето е записано в VІІІ клас; медицински протокол от ЛКК, ако детето по здравословни причини не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020-2021 г.

Помощта се отпуска, при условие, че средномесечният доход на член от семейството (към датата на подаване на заявлението) е по-нисък или равен на 450,00 лв. Еднократната помощ се предоставя независимо от дохода на семейството за деца: с трайни увреждания; с един жив родител и настанени в семейства на роднини, близки или приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Заявлението-декларация се подава след записване на детето в осми клас, но не no-късно от 15 октомври 2020 г., с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020/2021 година.

Еднократната помощ е обвързана с посещение на училище, като ще се изплаща на два пъти – след издаване на заповедта за отпускането й и в началото на втория учебен срок.

Когато помощта е отпусната и петдесет на сто от размера й е изплатен, но детето не бъде записано за втория учебен срок или в рамките на месец е отсъствало 5 учебни часа, за които няма уважителни причини семейството трябва да възстанови средствата.

Коментари

Източник: pz-info.com

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!